Přínosy pro lokalitu

Přínosy pro lokalitu

Projekt obchodní zóna Praha-Jih rozvíjí danou lokalitu nejenom výstavbou biokoridoru, masivní výsadbou zeleně a zvýšením retence krajiny, což má pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí v celé oblasti. Investor také realizuje či připravuje řadu konkrétních projektů přímo v přilehlých obcích.

Dobřejovice

Investor rovněž cíleně spolufinancoval exit 8 D1, která významně zlepšuje dopravní obslužnost Dobřejovic. Finančně také podpořil vybudování cyklostezky, která propojí Dobřejovice a Průhonice. Její trasa povede novým biokoridorem a lokalitou s rozsáhlou sadovou úpravou.
Další jednání investora však naráží na neochotu starosty obce vést racionální dialog:

 • Obci investor nabídl pomoc při řešení problémů dané lokality, zejména při zklidnění dopravy v Dobřejovicích. Veškeré návrhy však starosta Dobřejovic odmítnul s odůvodněním, že situaci již řeší prostřednictvím dotace.
 • Obec při vzájemných jednáních uvedla, že za přijatelnou kompenzaci považuje částku 10 milionů korun. Vzápětí však tuto kompenzaci rozhodnutím zastupitelstva odmítla (Zápis č.7 z 19. 3. 2015).
 • Investor starostu obce opakovaně vyzval k zastavení neodůvodněných odvolání proti projektu DOMO Development (do konce srpna 2016 jich bylo celkem 5). Nabídka pomoci obci ze strany investora však i přesto zůstává i nadále platná.
 • Na posledním jednání (20. 6. 2016) starosta znovu pomoc investora odmítnul. Potvrdil, že bude proti projektu dále podávat odmítavé návrhy v souladu s jeho volebním programem „Zastavme výstavbu v okolí Dobřejovic“.
 • Vedení radnice určitě nemá od svých voličů žádný mandát k tomu, aby vytrvale a nesmyslně bránilo výstavbě. Výsledkem těchto pro obec finančně nákladných kroků bude pouze skutečnost, že stavba bude realizována o něco později. Z připravovaného projektu nebudou Dobřejovice mít v porovnání s okolními obcemi žádný další přínos a navíc budou čelit rozsáhlým právním krokům za opakovaný šikanózní postup s cílem poškodit investora.
 • Vyzýváme tímto občany k věcnému dialogu s cílem prosadit vítězství zdravého rozumu. Změna negativního postoje vedení Dobřejovic k projektu rozvoje obce a okolí je totiž v bytostném zájmu dobřejovických občanů stejně jako v zájmu občanů přilehlých obcí.
 • Investor je připraven k posouzení názorů všech, kdo stojí o otevřenou diskusi, ať již individuálně, nebo na veřejném shromáždění.

A co získaly obce v okolí?

Čestlice

 • Investice do lokální infrastruktury.
 • Navýšení nedostatečné kapacity pitné vody (posílení oblastního vodovodu), modernizace a zkapacitnění čistírny odpadních vod v přilehlé obci.
 • Zlepšení retence krajiny – ochrana proti přívalovým dešťům.
 • Investor spolufinancoval exit 8 D1, který výrazně zlepšuje dopravní obslužnost obce.
 • Finanční příspěvky obci za využití a zastavění ploch a následná platba daní z nemovitosti do obecní kasy.

Průhonice

 • Investice do lokální infrastruktury.
 • Navýšení nedostatečné kapacity pitné vody (posílení oblastního vodovodu), modernizace a zkapacitnění čistírny odpadních vod v obci.
 • Zlepšení retence krajiny – ochrana proti přívalovým dešťům (vyplavování především Botanického ústavu, domů v oblasti „Michovka“ aj.).
 • Investor spolufinancoval exit 8 D1, který odlehčil přetíženému sjezdu a kruhovému objezdu u D1.
 • Snížení hlukové a prachové zátěže ze silniční dopravy na D1 rozvojem celého areálu, ale i výstavbou protihlukových stěn a výsadbou zeleně.
 • Modernizace asfaltového krytu obecních komunikací, nové chodníky pro pěší.
 • Vybudování cyklostezky, která propojí Průhonice a Dobřejovice, trasa povede novým biokoridorem a lokalitou se sadovou úpravou.

Kontakt

CBE Development a.s. Palác Archa Recepce C Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1 T.: +420 222 769 210 e-mail: info@cbedevelopment.cz

 

Spisová značka: B 10407 vedená u rejstříkového soudu v Praze IČO : 27409350 DIČ : CZ27409350