Ptáte se

Ovlivní projekt životní prostředí v okolí (hluk, emise, doprava)?

V rámci projektu byly vypracovány nezávislé studie, které hodnotí stávající stav dané lokality a vyhodnocují vliv projektu na rozvoj daného místa z pohledu životního prostředí v horizontu 20 let. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) je ze zákona veřejný správní proces, který zajišťuje skutečně objektivní posouzení. Podle závěrů těchto studií zůstane další příliv emisí z dopravy soustředěn do blízkosti D1, podobně jako navýšení hluku. To je dáno tím, že hlavní dopravní osou projektu je právě D1. Pro obyvatele v blízkosti plánovaného obchodního a volnočasového centra nebude změna citelná. Pro některé se dokonce může stávající stav zlepšit, protože samotný areál (budovy, stromy, keře) přispěje ke snížení hlukové zátěže a šíření prachu od D1. V úzké spolupráci s okolními obcemi připravujeme a realizujeme řadu ochranných, preventivních a kompenzačních opatření ve vztahu k životnímu prostředí v celé lokalitě. Patří mezi ně také výstavba protihlukových stěn a protihlukových valů.

Budou si zákazníci obchodní zóny krátit cestu přes okolní obce?

Hlavní výhoda celého projektu spočívá v dobrém dopravním řešení obchodní a volnočasové zóny. Veškerá obslužná doprava od zásobování přes údržbu je vedena po D1. Dálnici budou využívat i lidé ze sousedních obcí, protože se tak k cíli zcela přirozeně dostanou nejrychleji. Nelze pochopitelně vyloučit, že někteří obyvatelé okolních obcí nebudou využívat obchvat Prahy a budou jezdit po komunikacích nižších tříd, stejně jako byli zvyklí jezdit dosud. Investor je připraven pomoci každé obci s vylepšením dopravního řešení.

Jak bude obchodní zóna zaměřená, co bude nabízet?

Zájmem investora je otevřít obchodní a volnočasovou zónu, kde bude soustředěna široká škála maloobchodních prodejen. Pestrou nabídku sortimentu na jednom místě zde najdou také zákazníci, kteří zařizují nebo rekonstruují své bydlení a potřebují další doplňkové služby. V současnosti probíhají jednání s budoucími nájemci a provozovateli. Pro obyvatele okolních obcí se v rámci projektu počítá s výstavbou nových tras pro cyklisty i pěší. Díky sadové úpravě a biokoridoru nabídne areál také určité zázemí pro oddych.

Je obchodní zóna budována na zemědělské půdě?

Původně udělený souhlas s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu na projekt Kostka a CP Čestlice odborem životního prostředí krajského úřadu byl na podnět obce Dobřejovice zrušen. MŽP v přezkumném řízení vydalo pokyn k opravě původního stanoviska k oběma projektům a nová souhlasná stanoviska platí již od června 2016.

Na území budoucí obchodní zóny má ornice mocnost cca 40 cm, pod ní se nachází neúrodná jílová vrstva. V konkrétním případě navíc byly pozemky vzhledem k poloze ve svahu a častým záplavám ze zemědělského hlediska hůře využitelné. Z této plochy bude ornice sejmuta a odvezena na pozemky vhodné k pěstování plodin. Na takových pozemcích pak zvýší bonitu půdy, nedojde tedy k znehodnocení půdy na ploše, na níž bude převezena. Konkrétně v tomto případě rebonitaci půdy na svém území provádí zemědělský podnik Agro Jesenice.

Proč jste s obcí Dobřejovice nezačali komunikovat dříve jako s ostatními obcemi?

S místní samosprávou začíná investor jednat vždy na samém začátku. I Dobřejovice investor oslovil již v roce 2010. O záměru výstavby obchodní a volnočasové zóny hovořil s tehdejší starostkou Marií Žilikovou, která uznala, že projekt, který je dopravně napojen na D1, přímo s obcí nesouvisí. Kromě požadavku na odbahnění rybníka, kde se obec chystala dořešit majetkové vztahy, obec žádný jiný podnět nepodala. O to překvapivější jsou odvolání obce systematicky podávaná k jakémukoliv finálnímu rozhodnutí ve prospěch investora. Všechna řízení stavebního úřadu byla veřejná, jednání se zastupiteli sousedních obcí řádně dokumentována zápisem a zveřejňována na vývěskách, přípravy projektu tedy skutečně nešlo přehlédnout.

Proč s Dobřejovicemi nekomunikujete dále, nechali jste se odradit prvním neúspěchem?

Investor byl iniciátorem prvních schůzek s obecním úřadem. Výsledkem byla předjednaná rámcová dohoda o finanční spoluúčasti na projektech obce, kterou však zastupitelé nepřijali. Na otázku, co tedy obec od investora očekává, zaznělo pouze lakonické vyjádření starosty: Nestavte! Je to prý v souladu s jeho volebním programem „v okolí obce se stavět nebude“. O další schůzky radnice nestojí a účast investora na jednání zastupitelstva není vítána. Vše však není jen záležitostí zastupitelstva, ale zejména občanů Dobřejovic. Ti jediní mohou dát svému starostovi mandát, aby nebránil všestranně prospěšnému projektu.  Právě s pomocí občanů lze připravit návrh, který spolu s rozvojem dané lokality pomůže zlepšit také kvalitu života v Dobřejovicích. Pokud jde o projekt, není cesty zpět. Už ze zkušenosti víme, že tam, kde nejsou nějaké skryté ekonomické zájmy, věcný dialog s cílem prosadit vítězství zdravého rozumu určitě povede dál než politika obstrukcí a silových řešení za každou cenu.

Lze stavbu projektu zastavit?

Z pohledu investora nelze. Existují vlastnická práva a svoboda podnikání. Obchodní a volnočasová zóna nevyroste přes noc, je plánovaná v horizontu 10 a více let a po celou dobu je záměr veřejně projednáván. V průběhu tohoto přípravného období proběhla řada povolovacích řízení. Podkopávat projekt při zahájení výstavby formou odvolání je nejen nesmyslné, ale i nedůstojné. Jediným výsledkem je, že projekt se bude stavět déle. Vše bude dražší a bude méně prostředků na veřejně prospěšné projekty.

Jsou odvolání proti projektu odůvodněná?

Veškeré kroky investora jsou podloženy řádně získanými a platnými úředními povoleními. Povolovací procesy a výsledná rozhodnutí jsou obcí Dobřejovice napadány na základě chybně vykládaných informací o projektu. Svědčí o tom také fakt, že tyto nepřátelské útoky nejsou úspěšné. Obec tak zbytečně vyhazuje peníze, místo aby k jednáním s developerem přistupovala konstruktivně.
Mylně je také interpretováno, že jsou napadána nějaká neférově získaná povolení a že je něco v nepořádku. Investor není tím, kdo povolení vydává, tím je příslušný stavební úřad. Pokud se někdo odvolává, tak primárně napadá práci úředníků stavebních úřadů. Pokud odvolací orgán zjistí, že chybovali, pykají za to oni. V případě našeho projektu byla všechna odvolání shledána jako nedůvodná a ani v práci úředníků nebyla shledána žádná pochybení.

Jste ochotni s Dobřejovicemi i nadále jednat?

Zpožďování výstavby v důsledku nedůvodných odvolání stojí investora nemalé prostředky. O jeho postoji k vytrvalému a nesmyslnému bránění rozvojovému projektu byla také obec již před několika měsíci informována dopisem. S tím souvisí také individuální zodpovědnost za případné budoucí škody. Vše má totiž své hranice a vedení obce si musí uvědomit, že právo je založeno na hledání rovnováhy mezi oprávněnými zájmy investora a obce. Pokud během následujících měsíců nedojde k vzájemné dohodě jako v ostatních obcích, pak o vztahu obec a investor bude muset rozhodovat soud.

Proč nechcete podpořit projekty v Dobřejovicích?

Obec Dobřejovice žádnou finanční spoluúčast na projektech obce nepožadovala, a to i přesto, že nabídka investora spolupodílet se na realizaci obecních investičních záměrů je stále platná.

Dotazy?

Nenašli jste odpověď na své otázky?

Kontakt

CBE Development a.s. Palác Archa Recepce C Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1 T.: +420 222 769 210 e-mail: info@cbedevelopment.cz

 

Spisová značka: B 10407 vedená u rejstříkového soudu v Praze IČO : 27409350 DIČ : CZ27409350